Frågor och svar

Hittar ni inte svaret på er fråga här är ni välkomna att kontakta oss.

Vad är ett familjehem?
Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn, ungdom eller vuxen i sitt hem för en kortare eller längre period på uppdrag av en myndighet. Familjehemmet ska tillgodose den placerades behov så som trygghet, kärlek, regler, meningsfull sysselsättning etc. Den tidigare benämningen är fosterhem.

Vad är ett jourhem?
Skillnaden mellan ett jourhem och ett familjehem är att ett jourhem tar emot barn, ungdomar eller vuxna i sitt hem för en kortare tid och ibland med mycket kort varsel. Ibland kan en jourplacering ske under tiden som socialtjänsten utreder vad den placerade behöver för hjälp på längre sikt. En del jourplaceringar kan övergå till familjehemsplaceringar efter beslut av socialtjänsten.

Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?
Orsaken till att en del barn och ungdomar behöver bo i familjehem är att de av olika anledningar inte har en fungerande hemsituation. Det kan bero på att deras föräldrar inte har förmågan att tillgodose barnets behov. Det kan finnas relationsproblem, missbruk, psykisk ohälsa eller andra svårigheter i familjen. Det kan ha med den unges destruktiva beteende att göra som tex. kriminalitet, missbruk eller prostitution. Placeringarna kan ske med vårdnadshavarens samtycke enligt socialtjänstlagen (SoL) eller utan samtycke enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Vuxna kan exempelvis vara i behov av familjehem utifrån beteendeproblem, psykisk ohälsa, missbruk etc.

Vem kan bli familjehem?
Det finns inga särskilda krav på hur ett familjehem ska se ut. Ett familjehem eller jourhem är en vanlig familj som vill öppna sin dörr och famn för någon annan. Det som krävs är att familjerna har stabila familjeförhållanden och ett engagemang. Om man sedan är gift, sambo eller ensamstående har ingen avgörande betydelse, inte heller om man har egna barn eller inte. Familjehem kan finnas mitt i stan eller ute på landet och bo antingen i eget hus eller i lägenhet. Det som är viktigt är att du/ni har tid, engagemang, och utrymme (känslomässigt och fysiskt i form av plats i hemmet) för att ta emot en ny person i familjen. Ni behöver vara en trygg och stabil familj med stort hjärta. Eftersom alla barn, ungdomar och vuxna har olika behov försöker vi ha en bredd på våra familjehem för att kunna matcha den enskildas behov.

Behöver jag några förkunskaper?
Det finns inga formella krav på särskilda förkunskaper för att kunna bli familjehem, utan du får den utbildning och information som behövs för att kunna utföra ditt uppdrag. Vid en intresseanmälan genomför vi en utredning där lämpligheten bedöms. Utredningen baseras på en djupintervju. Vi vill också att familjerna lämnar in registerutdrag från polis, socialtjänst, kronofogden och försäkringskassan. Vi erbjuder våra familjehem regelbunden handledning, utbildningar och träffar.

Hur går utredningen till?
Vår utredningsprocess bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam.

I vår utredning gör vi hembesök där vi genomför en djupintervju med olika frågeställningar gällande boendesituation, arbete, hälsa, relationer, regler/gränssättning, värderingar etc. Vi inhämtar registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, socialtjänsten, kronofogdemyndigheten och försäkringskassan samt pratar med referenspersoner till familjen.

Familjehemskonsulterna sammanställer materialet till en utredning där ni som familjehem har möjlighet att ta del av innehållet för att också kunna ändra/lägga till saker.

Hur anmäler jag mig mitt intresse för att bli familjehem?
Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär så är du varmt välkommen att kontakta oss. Du kan anmäla ditt intresse genom att fylla i vårt kontaktformulär som du finner på denna sida. Alternativt kan du kontakta någon av oss konsulenter som du finner under kontaktuppgifter.

Hur ser den ekonomiska ersättningen ut?
Som familjehem/jourhem får ni ett arvode för att ni åtar er och utför överenskommet uppdrag. Arvodet är skattepliktigt, sjukpennings-och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte a-kassegrundande och innefattar inte semesterlön eller semesterersättning.

Det utgår även en omkostnadsersättning som skall täcka barnets omkostnader (b.la. boende, mat, husgeråd, kläder, fickpengar, aktiviteter). Detta är inte sjukpennings- eller pensionsgrundande och berättigar heller inte till a-kassa, semesterlön/ersättning.

Som familjehem får man ett uppdrag av socialtjänsten. Uppdraget räknas inte som en anställning.

Hur går det till när man får en placering?
Familjehemskonsulenter pratar med dig som familjehem om vilka uppdrag du är intresserad av att ta emot. Kommuner tar kontakt med Suddamin Care när de söker familjehem till en person och vi får en beskrivning av uppdraget och vad kommunen efterfrågar för familjehem, tex. särskilda erfarenheter, hur familjekonstellationen bör se ut, vart familjehemmet ska ligga geografiskt etc. Därefter lämnar familjehemskonsulenter förslag till kommunen om vi har familjehem som stämmer in på det de söker. Vi har en dialog med familjehemmet om förfrågningarna som inkommer från kommunerna om det är ett uppdrag som är intressant eller inte. Om kommunen är intresserade av er som familjehem brukar ett hembesök tillsammans med familjehemskonsulent och kommun bokas in. Därefter får alla inbladade diskutera om det är aktuellt att placera barnet/ungdomen/den vuxna i familjehemmet. Det är viktigt med en s.k. matchning vid en placering där den placerades behov av vård och omsorg matchas mot familjehemmets förmåga, tidigare erfarenhet, kompetens och resurser. Skulle ni som familjehem känna att det inte känns helt rätt så är det viktigt att ni tackar nej till uppdraget.

Hur lång tid tar det efter att vi blivit godkända som familjehem innan vi får en placering hos oss?
Eftersom processen att matcha barn och familjehem är så viktig går det inte att säga hur lång tid det tar innan ni får en placering. Ibland kan en förfrågan som passar i er familj komma kort efter att ni blivit godkända och ibland kan det dröja en längre tid. För att ni och barnet ska få så goda förutsättningar som möjligt är det viktigt att ha tålamod och invänta ett uppdrag/placering som passar i just er familj.