Verksamhet

Platser
Suddamin Care har upptagningsområde och familjehem-och jourhem i hela landet. Vi har ett hundratal familjer i hela landet.

Målgrupp
Suddamin Cares målgrupp är barn, ungdomar och vuxna som placeras enligt SoL, LVU och LSS.

Familjehemmen
Familjehemmen är utredda av familjehemskonsulenter där en djupintervju görs med referenstagning och familjen har lämnat registerutdrag från polisens misstanke-och belastningsregister, socialregistret, kronofogden samt försäkringskassan. Vi erbjuder även jourhem samt förstärkta familjehem som har flerårig vana av svåra och krävande uppdrag. Vi utbildar alla familjehem i utbildningen ”Ett hem att växa i.

Uppdrag
Vi arbetar på uppdrag av hela landets kommuner/socialtjänster och erbjuder familjehemsplaceringar och jourplaceringar. Placeringstiden är individuell och varierar mellan långa uppväxtplaceringar till kortare jourfamiljsuppdrag. Utredning eller del av utredning kan utföras på uppdrag av socialtjänsten. Våra familjehemskonsulenter stöttar och vägleder familjehemmen i deras uppdrag regelbundet per telefon och genom hembesök och våra familjehem och jourhem har möjlighet att få stöd/handledning dygnet runt, året om. Våra familjehem får löpande handledning (enskilt och i grupp) och utbildning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

Metod
Samarbetet mellan familjehem, konsulent och socialtjänst är den grund som ger den konsulentstödda familjehemsvården dess speciella karaktär. Uppföljningsmöten hålls regelbundet med den placerande socialtjänsten. Vi använder oss av BBIC (gällande barn och ungdomar) för att säkerställa vad som ska ingå i uppdraget och sammanställer månadsrapporter till placerande kommun om hur placeringen fortlöper. Vår verksamhet erbjuder kvalificerad familjehemsvård med flexibla lösningar anpassade efter den enskildas behov. Familjehemsarbetet är ett miljöterapeutiskt arbete med ett salutogent förhållningssätt.

Vid behov använder vi oss av externa samtalsterapeuter.