Med anledning av Coronavirus (Covid-19)

Med anledning av Coronavirus (Covid-19)

Suddamin Care följer noga situationen med Coronaviruset i Sverige och har vidtagit flera åtgärder med anledning av den samhällsspridning som nu sker. Detta för att trygga för våra placerade, våra familjehem och medarbetare.

Idag innebär det att det är viktigt att var och en tar ansvar och den som har några symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smittan kan riskera att spridas.

Suddamin Care ställer in de grupphandledningar och föreläsningar som är planerade under mars och april månad.

Vi ställer även in fysiska hembesök och uppföljning med familjehem sker genom telefonsamtal eller videosamtal. Om ett hembesök eller annat möte ändå måste genomföras rekommenderas riskbedömning i god tid före mötet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är viktigt att ingen av deltagarna i mötet känner symtom för sjukdom samt varit symtomfri innan mötet.

Suddamin Care ser att behovet av familjehemsplaceringar är fortsatt stort och många av våra familjehem är öppna för att ta emot en ny placering trots läget som råder just nu. Inför varje placering görs en individuell planering och riskbedömning.

Se gärna folkhalsomyndigheten.se för mer information