Tillstånd för Suddamin Care att bedriva konsulentstödd familje- och jourhemsvård

Vid en sammantagen bedömning den 21 augusti 2018 finner IVO att Suddamin Care i Norrtälje AB har de förutsättningar som krävs för att bedriva verksamhet som har till uppgift att föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämna stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453) SoL.